SlideSlideSlideSlideSlideSlideSlideSlideSlideSlideSlide

Vai và Lưng

Relaxing massage

30 phút
45 phút 60 phút
250.000 320.000 380.000

Thai massage

45 phút 60 phút
350.000 410.000

Hot-stone massage

45 phút 60 phút
350.000 410.000

Shiatshu massage

45 phút 60 phút
380.000 450.000

Đặt dịch vụ